PRIVACYBELEID

ALGEMENE VERKOOPS-­ EN LEVERINGSVOORWAARDEN
1.Op al onze leveringen en diensten zijn onderhavige verkoopsvoorwaarden van toepassing, ongeacht enige voorafgaandelijk afwijkende schriftelijke of mondelinge afspraken. Ook hebben de algemene voorwaarden van SFEERA LUX voorrang op die van de opdrachtgever.

 

2. Orderbevestiging

2.1. Enkel de door SFEERA LUX bevestigde orders verbinden SFEERA LUX. De uitvoering ervan geschiedt aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarde van de klant. De verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand na de bevestiging ervan door SFEERA LUX. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied.
2.2. De klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de vereiste vergunningen tot uitvoering van de bestelde werken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De vergunningen zijn nodig voor de uitvoering van de adviezen en ontwerpen van de opdrachtnemer.

2.3. De opdrachtgever verzamelt de nodige inlichtingen over de ligging van ondergrondse kabels, leidingen en/of kunstwerken van eender welke aard. Hij brengt de opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte voor het afsluiten van het contract. Zo niet blijft hij alleen verantwoordelijk voor elke eventuele schade en/of gevolgen.

2.4. De opdrachtgever verklaart aan de opdrachtnemer dat het hem toevertrouwde werk volledig overeenstemt met de stedenbouwkundige voorschriften en hij zal de opdrachtnemer volledig vrijwaren mocht hij aansprakelijk gesteld worden wegens stedenbouwkundige overtredingen. De opdrachtgever verstrekt alle informatie die nodig is om de opdracht doeltreffend uit te voeren. De gegevens moeten juist, volledig en betrouwbaar zijn.
2.5. Elke annulering van een bevestigd order dient schriftelijk te gebeuren, en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door SFEERA LUX. Een annulering van een bevestigd order brengt een forfaitaire schade vergoeding met zich mee van 30% van de prijs van de bestelling, en 50% van de prijs van de bestelling indien de annulering plaats vindt binnen een termijn van 30 dagen voor afgaand aan de geplande leveringsdatum of startdatum van de dienstlevering. Deze schadevergoeding dekt de vaste en variabele kosten, en mogelijke winstderving.

 

3.Omschrijving van de te leveren goederen en diensten

De omschrijving van de goederen en/of diensten zijn limitatief opgesomd in de gedetailleerde offerte van SFEERA LUX, en hiervan kan enkel afgeweken mits voorafgaand schriftelijke bevestiging van SFEERA LUX.

 

4.Prijs

4.1. De prijs is deze zoals op het bevestigd order vermeld, tenzij SFEERA LUX zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vast een/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (wisseltarieven, grondstoffen, lonen, energie, taksen, invoerrechten,…). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. Indit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
4.2. De prijs is steeds exclusief BTW, retributies en huur hoogwerkers/stellingen, tenzij anders vermeld.

4.3. Al onze aanbiedingen houden rekening met eenvoudige (eventuele) uitgravingen zonder bijkomende werkzaamheden. Is grondbemaling noodzakelijk, dan wordt die extra gefactureerd.

 

5.Leveringstermijn

5.1.De goederen en diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op het bevestigd order, rekening gehouden met
de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Een vertraging in de levering van de goederen of de uitvoering der werken kan de bestelling niet ontbinden, noch aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding of om een andere uitspraak te laten gelden, behoudens uitdrukkelijk anders luidende overeenkomst. De leverings-­ en uitvoeringtermijnen zijn dan ook louter indicatief en geenszins een resultaatsverbintenis.
5.2. Indien de klant de goederen moet afhalen en hij hierbij ingebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de klant wel het risico over de goederen.

 

6.Controle

6.1. De klant zal bij ontvangst de goederen en na levering van de werken onmiddellijk controleren. Alle goederen en uitvoeringswerken worden verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 8 dagen na de levering. Iedere klacht of protest over hoeveelheden, kwaliteit of uitvoering, geuit na gemelde datum, wordt als niet ontvankelijk beschouwd. Klachten of protesten moeten schriftelijk worden gegeven per aangetekend schrijven. De werken worden dan ook als opgeleverd beschouwd indien er geen klachten volgen.
6.2. De klant moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uren na de levering waarbij onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken in elk geval beperkt is tot vervanging van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoeding.
6.3. Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 8 dagen na kennis name te worden meegedeeld per aangetekend schrijven. In ieder geval kunnen verborgen gebreken slechts tot 1 jaar na de levering van de goederen aangetekend worden meegedeeld aan SFEERA LUX.
6.4. Ingeval van (i) niet zichtbare gebreken of (ii) bewijsbare materiaal-­ of constructiefouten bestaat de tussenkomst plicht van SFEERA LUX eruit sluitend in dat hij de keuze heeft tussen (a) het ongedaan maken van de fout/gebrek in het goed, (b) het kosteloos verwijderen en omwisselen van het goed (of onderdelen ervan), of (c) het terugnemen van het verkochte goed en decreditering van de aangerekende koopprijs. De klant heeft in geen geval rechtop een schadevergoeding.
6.4. De levensduur van de druppelleidingen hangt in sterke mate af van de geboden waterkwaliteit zodat daar geen garantie op gegeven kan worden.
6.5. Onze waarborg vervalt in de volgende gevallen:
‐Wanneer de informatie ons verstrekt door de klant niet strookt met de werkelijkheid;
‐Wanneer onze instructies voor montage, ingebruikstelling, gebruik of onderhoud niet nauwkeurig worden gevolgd;
‐Wanneer de goederen door overmacht, ongevallen, misbruik, brand, weersomstandigheden, geen water of stroomuitval schade lijden;
‐Wanneer de goederen (of onderdelen ervan) zonder onze voorafgaandelijk schriftelijke toestemming worden verwijderd, verwisseld of gewijzigd;

 

7.Eigendomsoverdracht en risico-­overdracht

7.1.De geleverde goederen blijven eigendom van SFEERA LUX tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.
7.2.De levering van de goederen geschiedt op risico van de klant en dit risico gaat over op de klant van zodra de goederen het magazijn van SFEERA LUX hebben verlaten. Het is de klant die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Bij niet-­tijdigebetaling is SFEERA LUX gerechtigd de goederen terug te nemen, waartoe SFEERA LUX onherroepelijken zonder rechterlijke tussenkomst gemachtigd is.

 

8.Betaling

8.1.De prijs is op eisbaar en betaalbaar uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op onze maatschappelijke zetel.
Goederen die door de Klant worden opgehaald zijn behoudens schriftelijk akkoord aan SFEERA LUX contant betaalbaar bij afhaling;
8.2.Het bedrag van de prijs moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de Klant.
8.3.Ingeval van laattijdige betaling of van onvolledige betaling zal het uitstaand bedrag van de te betalen prijs worden verhoogd met (i) een verwijl intrest van 1% per begonnen maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, en (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuur bedrag doch met een minimum van EUR 150,00. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.
8.4. De niet‐betaling op de vervaldatum van één enkele factuur, maakt het verschuldigd karakter saldo van al de andere, al dan niet vervallen facturen vanrechtswege onmiddellijk opeisbaar.
8.5. Onverminderd artikel 6 van deze algemene voorwaarden, moet de factuur ingeval van betwisting door middel van een aangetekend schrijven geprotesteerd worden binnen 10 dagen na ontvangst ervan.
8.6. Betalingen aan tussen personen worden als niet bestaande beschouwd.

9.Waarborgen

9.1. SFEERA LUX waarborgd voor 1 jaar de groei van de geleverde planten onder de volgende voorwaarden:
-Wanneer het onderhoud door SFEERA LUX gebeurd;
-Wanneer SFEERA LUX tijdig op de hoogte wordt gebracht;
-Binnen de garantieperiode kan men slechts éémalig beroep doen op deze vervanging;
-Deze garantie heeft geen betrekking op de werkuren.
9.2. Indien het vertrouwen van SFEERA LUX in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurteniss en die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt SFEERA LUX zich het recht  voor om van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert om hierop in te gaan, dan behoudt SFEERA LUX zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bijwijze van schadevergoeding ten gunste van SFEERA LUX het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 2.2 van deze algemene voorwaarden.
9.3. Bij een mogelijke aansprakelijkheid van SFEERA LUX is haar gehoudenheid beperkt tot het factuur bedrag waar op deze prestaties betrekking hadden.

 

10. Geschillenregeling

10.1.Voor alle betwistingen en/of mogelijke geschillen voortvloeiende of van toepassing op deze overeenkomst, zijn enkel de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.
10.2. Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten de welke met SFEERA LUX worden afgesloten, al stevens de interpretatie van de overeenkomsten.
10.3. Alle kosten in verband met de gerechtelijke invordering van betalingen, inclusief honoraria, zullen ten laste van de Klant worden verhaald
10.4. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de bedingen brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst of de andere beding en met zich mee

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

“Essentiële cookies”

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële  cookies zal de website niet correct werken.

 

“Marketing cookies”

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

“Functionele cookies”

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

 

“Analytische cookies"

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

Overzicht van cookies

Essentiële cookies

XSRF-TOKEN 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen
Duurtijd: Sessie

 

hs 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen
Duurtijd: Sessie

 

svSession 

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker
Duurtijd: 2 jaar

 

SSR-caching 

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven
Duurtijd: 1 minuut

 

_wixCIDX 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging
Duurtijd: 3 maanden

 

_wix_browser_sess 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging
Duurtijd: Sessie

 

Consent-policy 

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters
Duurtijd: 12 maanden

 

smSession 

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren
Duurtijd: Sessie

 

TS* 

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen
Duurtijd: Sessie

 

bSession 

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem
Duurtijd: 30 minuten

 

Fedops.logger.sessionId 

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting
Duurtijd: 12 maanden

 

Marketing cookies

 

fbp 

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 180 dagen

 

Functionele cookies

 

wixLanguage 

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan
Duurtijd: 12 maanden

 

Analytische cookies

 

ga 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 2 jaar

 

gid 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

 

gat 

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden
Duurtijd: 10 minuten

 

hjid 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 1 jaar

 

utma 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond
Duurtijd: 2 jaar

 

utmz 

BDoel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt
Duurtijd: 6 maanden

Beheer van cookies

Beheer van cookies via je browser:
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:


"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".

 

Aanpassen van de toestemming 

Als gebruiker kan je jouw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop “Cookie instellingen” die je onderaan de website terugvindt. 

Vervolgens worden opnieuw de geavanceerde cookie-instellingen weergegeven en kan jij je cookievoorkeuren opnieuw selecteren & bewaren.